Висновки експертів

Висновки експертної комісії щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» у Хмельницькому національному університеті .

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03020601 «Міжнародний бізнес» галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» у Хмельницькому національному університеті

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)» у Хмельницькому національному університеті

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» за напрямом підготовки 6.020207 «Дизайн» та «спеціаліст» за спеціальністю 7.02020701 «Дизайн» у Хмельницькому національному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України напряму “Інформатика” про підсумки акредитаційної експертизи

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України напряму “Товарознавство і торговельне підприємництво” про підсумки акредитаційної експертизи

Експертні висновки акредитаційної експертизи спроможності Хмельницького національного університету проводити освінню діяльність з підготовки другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 8.01010401 “Професійна освіта (транспорт)”

Експертні висновки акредитаційної експертизи спроможності Хмельницького національного університету проводити освінню діяльність з підготовки другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 8.03020501 “Країнознавство”

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи спеціальності 8.05010102 “Інформаційні технології проектування” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”

Висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.040101 “Хімія” у Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи спроможності Хмельницького національного університету проводити освітню діяльність з підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього рівня напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи щодо відповідності показників діяльності Хмельницького національного університету та та кафедри інженерії програмного забезпечення Ліцензійним умовам та Державним вимогам до акредитації з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Інженерія програмного забезпечення спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи щодо відповідності показників діяльності Хмельницького національного університету та кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Ліцензійним умовам та Державним вимогам до акредитації з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи щодо відповідності показників діяльності Хмельницького національного університету та кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Ліцензійним умовам та Державним вимогам до акредитації з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Оптова і роздрібна торгівля» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертів про підсумки акредитаційної експертизи. Напрям підготовки 6.010203 Здоров’я людини*. Освітній рівень перший бакалаврський

Порівняльна характеристика відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності Хмельницького національного університету Державним вимогам до акредитації спеціальності 6.010203 «Здоров’я людини»

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка (за переліком 2015р. – спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”)

Висновок експертів про підсумки акредитаційної експертизи. Напрям підготовки 6.010203 Здоров’я людини. Освітній рівень перший бакалаврський

Порівняльна характеристика відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності ХНУ Державним вимогам до акредитації спеціальності 6.010203 Здоров’я людини.

Порівняльна характеристика відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності ХНУ Державним вимогам до акредитації спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література.

Висновок експертів про підсумки акредитаційної експертизи.Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література Освітній рівень перший бакалаврський.

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи освітньої діяльності ХНУ з підготовки бакалаврів за напрямом 6.030204 “Міжнародна інформація”.

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.020208 “Декоративно-прикладне мистецтво”.

Експертний висновок комісії про провдення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030507 “Маркетинг”.

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.140101 “Готельно-ресторанна справа”.

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 “Туризм”.

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (фізична культура)» підготовки здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) другого (магістерського) рівня вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи. Освітня програма «Дизайн». Рівень вищої освіти другий (магістерський). У Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Хімія” зі спеціальності 102 “Хімія” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Хмельницькому національному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Прикладна математика” підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Хмельницькому національному університеті”

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Телекомунікації та радіотехніка” з підготовки фахівців зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Хмельницькому національному університеті”

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою “Економіка підприємства” спеціальності 051 “Економіка”, галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” в Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки магістрів освітньо-професійної програми “Управління персоналом та економіка праці” спеціальності 051 “Економіка”, галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” в Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою “Підприємництво” спеціальності 076 “Підприємництво,торгівля та біржова діяльність”, галузі знань 07 “Управління та адміністрування” в Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою “Економiчна кiбернетика” спеціальності 051 “Економiка”, галузі знань 05 “Соцiальнi та поведiнковi науки” в Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою “Електропобутова техніка” спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, галузі знань 14 “Електрична інженерія” в Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» підготовки здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)» підготовки здобувачів спеціальності 015 Професійна освіта (Транспорт) другого (магістерського) рівня вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою ” Бізнес-адміністрування ” спеціальності 073 “Менеджмент”, галузі знань 07 “Управління та адміністрування” в Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою “Менеджмент органiзацiй” спеціальності 073 “Менеджмент”, галузі знань 07 “Управління та адміністрування” в Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, галузі знань 07 “Управління та адміністрування” в Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою Охорона праці (за галузями) спеціальності 263 “Цивільна безпека” галузі знань 26 “Цивільна безпека” у Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи спроможності Хмельницького національного університету проводити освітню діяльність з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Міжнародні економічні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Міжнародна інформація” зі спеціальності 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Висновок експертної комісії Міністерста освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Інженерія програмного забезпечення” підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020303 “Філологія.” Прикладна лінгвістика” у Хмельницькому національному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”

Висновки експертної комісії щодо чергової акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка галузі знань 0101 Педагогічна освіта за першим (бакалаврським) рівнем у Хмельницькому національному університеті