Положення про організацію освітньої діяльності

 1. Положення про організацію освітнього процесу у ХНУ
 2. Порядок організації освітнього діяльності за технологіями дистанційного навчання
 3. Положення про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти у ХНУ
 4. Положення про учасників процесу започаткування, проєктування та реалізації освітніх програм у Хмельницькому національному університеті
 5. Положення про навчання здобувачів вищої освіти без відриву від виробництва у ХНУ
 6. Положення про підготовку здобувачів наукового ступеня доктора філософії і доктора наук у ХНУ
 7. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ХНУ
 8. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти ХНУ
 9. Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін (чинне з 01.09.2020р.)
 10. Положення про сертифікатні програми
 11. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ХНУ
 12. Положення про науково-дослідну роботу студентів ХНУ
 13. Положення про порядок визнання та зарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ
 14. Положення про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ
 15. Положення про організацію та контроль самостійної роботи здобувачів вищої освіти ХНУ
 16. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та наукових ступенів у ХНУ
 17. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти та надання їм академічної відпустки у Хмельницькому національному університеті
 18. Положення про документи про вищу освіту, порядок їх заповнення, видачі та обліку у ХНУ
 19. Положення про організацію навчально-методичної роботи у ХНУ
 20. Положення про порядок підготовки та видання навчальної літератури у ХНУ
 21. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ХНУ
 22. Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у ХНУ
 23. Положення про участь стейкхолдерів у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ХНУ
 24. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
 25. Положення про порядок конкурсного відбору учасників освітнього процесу для участі у програмах академічної мобільності у Хмельницькому національному університеті
 26. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Хмельницькому національному університеті
 27. Положення про фаховий семінар для апробації дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії у Хмельницькому національному університеті