014 - Secondary education. Labor training and technology, computer science

2023, 2022, 2020

Year of entry into force: 2023
Рік введення в дію: 2022

Specialty: 014 Secondary education

Name of educational program: Labor training and technology, computer science

Guarantor of the educational program Ірина Андрощук, докт. пед. наук, проф.

The purpose of the educational program:  Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні професійні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в динамічних умовах закладів загальної середньої освіти під час викладання трудового навчання, технологій та інформатики. Опанування загальних та фахових компетентностей, достатніх для вирішення проблем у педагогічній та інноваційній діяльності закладів загальної середньої та вищої освіти.

The main focus of the educational program and specialization: освітньо-професійна програма поєднує дві предметні спеціальності: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) й 014.09 Середня освіта (Інформатика) й забезпечує підготовку вчителя закладу загальної середньої освіти з трудового навчання та технологій й інформатики.

Features of the program:  Інтеграція психолого-педагогічної, методичної, художньо-технічної й інформаційно-комп’ютерної підготовки майбутніх учителів з урахуванням сучасних вимог до освітнього процесу та використання інформаційно-комп’ютерних технологій в закладах загальної середньої освіти на міждисциплінарних засадах.

Year of entry into force: 2020

Specialty: 014 Secondary education

Name of educational program: Labor training and technology, computer science

Guarantor of the educational program I.V. Androschuk, Dr. ped. Sciences, Assoc.

The purpose of the educational program: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні професійні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в динамічних умовах закладів загальної середньої освіти під час трудового навчання, технологій, інформатики та закладів вищої освіти. Опанування загальних та фахових компетентностей, достатніх для вирішення проблем у педагогічній та інноваційній діяльності закладів загальної середньої та вищої освіти.

The main focus of the educational program and specialization: Interdisciplinary nature of the educational-professional program combining two subject specialties - 014.10 Secondary education (Labor training and technologies) and 014.09 Secondary education (Informatics) and provides training of the teacher of general secondary education (labor training and technologies and informatics) and the teacher of higher education institution .

Features of the program: Integration of psychological-pedagogical, methodological, artistic-technical and information-computer training of future teachers taking into account modern requirements to the educational process and the use of information technology in general secondary and higher education.