075 – Маркетинг. Доктор філософії.

2023, 2022, 2021, 2020, 2017, 2016

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 075 Маркетинг

Назва освітньої програми: Освiтньо-наукова програма «Маркетинг»

Гарант освітньої програми: Анатолій ТЕЛЬНОВ, д.е.н., проф.

Мета програми: Формування на основі інтеграції виробництва, освіти і науки
ефективної системи підготовки наукових кадрів, здатних розв’язувати комплексні
проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері сучасного
маркетингу, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових
цілісних знань та/або професійної практики; здійснення науково-педагогічної
діяльності.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та
адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг».

Особливості програми: Акцент на інтеграції ефективної системи підготовки
наукових та науково-педагогічних кадрів, виробництва та науки у галузі маркетингу із
залученням до цього процесу провідних науковців, спеціалістів-практиків
(професіоналів) та інших стейкголдерів.

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Назва освітньої програми: Освiтньо-наукова програма “Маркетинг”

Гарант освітньої програми: О.О.Орлов, д.е.н., проф.

Мета програми: Формування на основі інтеграції виробництва, освіти і науки ефективної системи підготовки наукових кадрів, здатних розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері сучасного маркетингу, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики; здійснення наукво-педагогічної діяльності.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг». Ключові слова: ринок, потреби споживача, маркетинг, управління маркетингом, оптимізація маркетингу, розвиток маркетингу, інноваційна діяльність.

Особливості програми: Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі маркетингу підприємств сфери торгівлі та послуг на основі інтеграції виробництва, освіти, науки і ефективної системи підготовки із залученням до цього процесу провідних науковців, спеціалістів-практиків(професіоналів) та інших стейкхолдерів.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Назва освітньої програми: Освiтньо-наукова програма “Маркетинг”

Гарант освітньої програми: О.О.Орлов, д.е.н., проф.

Мета програми: Формування на основі інтеграції виробництва, освіти і науки ефективної системи підготовки наукових кадрів, здатних продукувати новітні ідеї, розв’язувати комплексні проблеми маркетингу через здійснення дослідницької інноваційної діяльності, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг». Ключові слова: ринок, потреби споживача, маркетинг, управління маркетингом, оптимізація маркетингу, розвиток маркетингу, інноваційна діяльність.

Особливості програми: Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі маркетингу підприємств сфери торгівлі та послуг на основі інтеграції виробництва, освіти, науки і ефективної системи підготовки із залученням до цього процесу провідних науковців, спеціалістів-практиків(професіоналів) та інших стейкхолдерів.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Назва освітньої програми: Освiтньо-наукова програма “Маркетинг”

Гарант освітньої програми: С.В.Ковальчук, д.е.н., проф.

Мета програми: Формування на основі інтеграції виробництва, освіти і науки ефективної системи підготовки наукових кадрів, здатних продукувати новітні ідеї, розв’язувати комплексні проблеми маркетингу через здійснення дослідницької інноваційної діяльності, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг». Ключові слова: ринок, потреби споживача, маркетинг, управління маркетингом, оптимізація маркетингу, розвиток маркетингу, інноваційна діяльність.

Особливості програми: Підготовка наукових кадрів у галузі маркетингу підприємств сфери торгівлі та послуг на основі залучення до освітнього процесу провідних науковців, спеціалістів-практиків (професіоналів) та інших стейкхолдерів, а також інтеграції навчального та виробничого процесів.

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Назва освітньої програми: Освiтньо-наукова програма “Маркетинг”

Гарант освітньої програми: С.В.Ковальчук, д.е.н., проф.

Мета програми: Формування на основі інтеграції виробництва, освіти і науки ефективної системи підготовки наукових кадрів, здатних продукувати новітні ідеї, розв’язувати комплексні проблеми маркетингу через здійснення дослідницької інноваційної діяльності, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг». Ключові слова: ринок, потреби споживача, маркетинг, управління маркетингом, оптимізація маркетингу, розвиток маркетингу, інноваційна діяльність.

Особливості програми: Підготовка наукових кадрів у галузі маркетингу підприємств сфери торгівлі та послуг на основі залучення до освітнього процесу провідних науковців, спеціалістів-практиків (професіоналів) та інших стейкхолдерів, а також інтеграції навчального та виробничого процесів.

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 075 – Маркетинг

Гарант освітньої програми: С.В.Ковальчук, д.е.н., проф.

Мета програми: Створення на основі інтеграції освіти і науки ефективної системи підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів нової формації, здатних продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми маркетингу на основі здійснення дослідницької інноваційної діяльності, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна. Програма спрямована на використання інноваційних підходів до підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у галузі маркетингу з урахуванням сучасних потреб соціуму, науки і практики, вимог національних стандартів та принципів міжнародної практики

Особливості програми: Структура програми має дві рівнозначні компоненти: освітню та наукову, що формуються з різних видів навчальної та науково-дослідної роботи і визначають їх зміст. Обсяг освітньої складової програми становить 60 кредитів ЄКТС.

Особливості програми (освітня): Освітня компонента програми передбачає ознайомлення з теорією та історією розвитку маркетингу, філософією та методологією наукових досліджень, сучасними технологіями підготовки фахівців у вищій школі, підвищення рівня володіння іноземною мовою, обов’язкове стажування аспірантів у зарубіжних закладах освіти і науки за темою досліджень (термін не менше одного місяця) тощо.

Особливості програми (наукова): Наукова компонента програми складається з науково-дослідної (експериментально-дослідної) роботи здобувача, підготовки наукових публікацій, участі у наукових конференціях і семінарах, написання дисертаційної роботи