053 – Психологія

2022, 2021

Рік введення в дію: 2022
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 053 Психологія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Психологія

Гарант освітньої програми: Т.В. Комар, д.психол.н., доц.

Мета освітньої програми: Підготовка високоінтелектуальних фахівців, які володіють методологією наукової та педагогічної діяльності, здатних розв’язувати складні освітні та професійні практичні задачі інноваційного характеру у галузі психології, що передбачає проведення науково-психологічних досліджень та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей і норм професійної етики психолога

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю психологія.

Особливості програми: Програма орієнтована на підготовку фахівців із психології з урахуванням галузевого й регіонального контекстів, спрямована на надання психологічної допомоги представникам соціально-вразливих категорій населення, та особам, що перебувають в складних життєвих обставинах, здійснення педагогічної діяльності.ОП передбачено надання здобувачам вищої освіти можливостей набути досвід практичної роботи не лише на базах практики, а й у максимально наближених до професійної діяльності умовах на базі центрів і лабораторій, що функціонують у ХНУ при кафедрі психології та педагогіки: у Хмельницькому психологічному центрі, Навчальнонауковій лабораторії медико-психологічних досліджень, Центрі інноваційної педагогіки та психології, Лабораторії інклюзивної педагогіки.