141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics (electrical appliances)

2022

Рік введення в дію: 2022

Specialty: 141 Power engineering, electrical engineering and electromechanics

Name of educational program: Освітньо-професійна програма «Електропобутова техніка»

Guarantor of the educational program С. Горященко к.т.н., доцент

The purpose of the educational program: Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі електричної інженерії, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій з використанням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій і характеризується невизначеністю умов і вимог, що висувають для електропобутової техніки

Features of the program: Інтеграція фахової підготовки в галузі проектування, дослідження, виго- товлення і експлуатації електромеханічних систем та побутової техніки через вивчення дисциплін прикладного та дослідницького спрямування з використанням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, участь студентів у науково-дослідницькій роботі, проходження практики.