141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електропобутова техніка)

2022

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Електропобутова техніка»

Гарант освітньої програми: С. Горященко к.т.н., доцент

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі електричної інженерії, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій з використанням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій і характеризується невизначеністю умов і вимог, що висувають для електропобутової техніки

Особливості програми: Інтеграція фахової підготовки в галузі проектування, дослідження, виго- товлення і експлуатації електромеханічних систем та побутової техніки через вивчення дисциплін прикладного та дослідницького спрямування з використанням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, участь студентів у науково-дослідницькій роботі, проходження практики.