015 - Vocational education. Transport (Car maintenance and repair)

2023, 2022, 2021, 2020

Year of entry into force: 2023

Specialty: 015 Vocational education

Name of educational program: Educational and professional program. Professional education. Transport (Car maintenance and repair)

The purpose of the educational program: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – викладача професійної (професійно- технічної), фахової передвищої, вищої освіти, який володіє теоретичною базою методичної та управлінської діяльності, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного вирішувати складні задачі і проблеми в освіті інноваційного та дослідницького характеру за спеціалізацією за спеціалізацією «Транспорт»

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі Освіта / Педагогіка за спеціальністю Професійна освіта (Транспорт). Програма спрямована на вивчення особливостей організації та провадження освітнього процесу підготовки фахівців в галузі технічного обслуговування та ремонту автомобілів в закладах освіти різного рівня (професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої) на базі прогресивних форм організації освітнього процесу та використання сучасних інформаційних технологій

Features of the program: Програма передбачає вивчення методичних дисциплін в галузі професійної, фахової передвищої та вищої освіти в межах спеціалізації «Транспорт» (Обслуговування та ремонт автомобілів) у поєднанні з практичною підготовкою в закладах освіти різного рівня

Year of entry into force: 2022

Specialty: 015 Vocational education

Name of educational program: Educational and professional program. Professional education. Transport (Car maintenance and repair)

The purpose of the educational program: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який володіє теоретичною базою методичних дисциплін та фахових дисциплін автомобільного профілю, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт», що передбачає здійснення інновацій та характеризується невизначенністтю умов і вимог

The main focus of the educational program and specialization:

Спеціальна освіта в галузі Освіта/Педагогіка за спеціальністю Професійна освіта (Транспорт). Програма спрямована на вивчення організації та управління навчальним процесом підготовки фахівців в сфері обслуговування та ремонту автомобільного транспорту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на базі використання сучасних інформаційних технологій та прогресивних форм організації освітнього процесу

Features of the program:  Програма передбачає інтеграцію педагогічної та фахової підготовки за спеціалізацією «Транспорт»

Year of entry into force: 2021

Specialty: 015 Vocational education

Name of educational program: Educational and professional program. Professional education. Transport (Car maintenance and repair)

The purpose of the educational program: Training of a competitive specialist - a teacher of vocational education, who has a fundamental theoretical basis of methodological disciplines and professional disciplines of automotive profile, modern educational tools and technologies, able to solve complex problems and problems in vocational education in "Transport", which involves innovation and characterized by uncertainty of conditions and requirements

The main focus of the educational program and specialization: The program is aimed at studying the organization and management of the educational process of training in the field of maintenance and repair of road transport in vocational education institutions based on the use of modern information technology and advanced forms of organization of the educational processFeatures of the program: Програма передбачає інтеграцію педагогічної та фахової підготовки за спеціалізацією «Транспорт»

Year of entry into force: 2020

Specialty: 015 Vocational education

Name of educational program: Educational and professional program. Professional education. Transport (Car maintenance and repair)

The purpose of the educational program: Training of a competitive specialist - a teacher of vocational education, who has a fundamental theoretical basis of methodological disciplines and professional disciplines of automotive profile, modern educational tools and technologies, able to solve complex problems and problems in vocational education in "Transport", which involves innovation and characterized by uncertainty of conditions and requirements

The main focus of the educational program and specialization: The program is aimed at studying the organization and management of the educational process of training in the field of maintenance and repair of road transport in vocational education institutions based on the use of modern information technology and advanced forms of organization of the educational process

Features of the program: Dual system of specialist training, which provides a combination of training in a higher education institution and modern car repair production