075 – Маркетинг

2023, 2022, 2021, 2020, 2016

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 075 Маркетинг

Назва освітньої програми: Освiтньо-професійна програма «Маркетинг»

Гарант освітньої програми: Зінаїда АНДРУШКЕВИЧ, к.е.н., доц.

Мета програми: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у
процесі навчання, що передбачає застосування інноваційних підходів і сучасних
цифрових та комунікаційних технологій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та
адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг», що передбачає формування
фахових компетентностей та враховує специфіку роботи підприємств в сучасних
умовах господарювання.

Особливості програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні
успішно конкурувати у галузі маркетингу підприємств різних сфер діяльності та форм
власності на основі інноваційних підходів і сучасних цифрових та комунікаційних
технологій, а також із залученням стейкголдерів.

Рік введення в дію: 2022


Спеціальність:
 075 МАРКЕТИНГ

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 075 – Маркетинг

Гарант освітньої програми: В.Л.Карпенко, к.е.н., доц.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 075 – Маркетинг

Гарант освітньої програми: В.Л.Карпенко, к.е.н., доц.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 075 – Маркетинг

Гарант освітньої програми: В.Л.Карпенко

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 075 – Маркетинг

Гарант освітньої програми: В.Л.Карпенко