053 – Психологія. Доктор філософії.

2022, 2021, 2019, 2017

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 053 Психологія

Офіційна назва освітньої програми: Освітньо-наукова програма Психологія

Мета програми: Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтелектуально-розвинутого, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Психологія, здатного розв’язувати комплексні завдання професійної, дослідницько- інноваційної діяльності у сфері психології, а також здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти.

Фокус програми, спеціалізації: Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтелектуально-розвинутого, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Психологія, здатного розв’язувати комплексні завдання професійної, дослідницько- інноваційної діяльності у сфері психології, а також здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти.

Особливості програми: Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтелектуально-розвинутого, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Психологія, здатного розв’язувати комплексні завдання професійної, дослідницько- інноваційної діяльності у сфері психології, а також здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 053 Психологія

Офіційна назва освітньої програми: Освітньо-наукова програма Психологія

Мета програми: Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтелектуально-розвинутого, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Психологія, здатного розв’язувати професійні завдання та комплексні проблеми інноваційного й дослідницького характеру теоретичної, прикладної та практичної психології, а також здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти.

Фокус програми, спеціалізації: Освітньо-наукова програма спрямована на формування системного наукового світогляду, розуміння засад академічної культури й етики, зокрема у сфері прикладної, інноваційної та дослідницької діяльності психологічного спрямування, здатності до інтелектуального пошуку та перегляду наукових парадигм.

Особливості програми: Освітня складова програми зорієнтована на набуття здобувачами вищої освіти загальнонаукових (філософських) компетентностей, універсальних навичок дослідника, мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи державною та іноземною мовами, фахових компетентностей, що в сукупності забезпечують системну підготовку фахівців до дослідницько-експериментальної і викладацької діяльності.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 053 Психологія

Офіційна назва освітньої програми: Освітньо-наукова програма Психологія

Мета програми: Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного на ринку праці України та за її межами, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Психологія, здатного генерувати нові ідеї, розв’язувати професійні завдання та комплексні проблеми інноваційного й дослідницького характеру теоретичної, прикладної та практичної психології.

Фокус програми, спеціалізації: Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного на ринку праці України та за її межами, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Психологія, здатного генерувати нові ідеї, розв’язувати професійні завдання та комплексні проблеми інноваційного й дослідницького характеру теоретичної, прикладної та практичної психології.

Особливості програми: Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного на ринку праці України та за її межами, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Психологія, здатного генерувати нові ідеї, розв’язувати професійні завдання та комплексні проблеми інноваційного й дослідницького характеру теоретичної, прикладної та практичної психології.

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 053 Психологія

Назва галузі знань та спеціальності: Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія»

Мета програми: забезпечити підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у галузі соціальні та поведінкові науки на основі здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання, оприлюднення й захисту оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне й практичне значення.

Фокус програми, спеціалізації: Освітньо-наукова програма передбачає надання спеціальних знань у галузі соціальні та поведінкові науки, необхідних для проведення наукового дослідження і подальшої науково-педагогічної діяльності, а також достатніх для продукування нових ідей. Акцент на критичному осмисленні та системному аналізі здобутків вітчизняних та зарубіжних науковців і результатів власних досліджень для виявлення та розв’язання комплексних проблем в галузі соціальні та поведінкові науки, оволодіння методологією психологічних досліджень, розробки та практичного впровадження одержаних наукових результатів в освітню практику.

Особливості програми: Програма ґрунтується на методологічних засадах соціально-поведінкової галузі та результатах сучасних наукових досліджень у сфері теорії і практики психологічної допомоги. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази психології та орієнтує на спеціалізації з акцентуалізацією на новітні тенденції розвитку соціально-поведінкової галузі, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення науково-психологічних досліджень та подальшої науково-педагогічної діяльності. Програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку психології та орієнтує на поглиблення теоретичних знань з психології в системі наукового знання; соціокультурних детермінант розвитку сучасної психологічної науки; закономірностей розвитку особистості та психолого-педагогічного процесу; світових тенденцій розвитку психологічної та педагогічної науки у професійній підготовці фахівців; методики організації навчання у системі дистанційної освіти тощо.