035 – Філологія. Українська мова і література

2021, 2020, 2016

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 035 Філологія

Назва освітньої програми: Філологія. Українська мова та література

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською мовою.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія». Акцент на здатності організовувати навчальний процес з української мови і літератури.Ключові слова: філологія, україністика, лінгвістика, літературознавство, мовні одиниці, літературні твори, тексти, типологія, аналіз, характеристика.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер профільної гуманітарної підготовки за спеціальністю «Філологія» на основі інтеграції філологічної та педагогічної діяльності..

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 035 Філологія

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 035 Філологія