242 – Туризм і рекреація

2023

The discussion ends 14.03.2023

Specialty: 242 Туризм і рекреація

Educational level First (bachelor's)

Name of educational and professional program: Tourism

Guarantor (Project Team Leader): Л.В.Григор’єва, к.е.н., доц.

Contact person: Григор’єва Л.В. hryhorievaliu@khmnu.edu.ua