208 – Агроінженерія

2021, 2019

Year of entry into force: 2021

Specialty: 208 Agroengineering

Name of educational program: Agroengineering

Guarantor of the educational program A.V. Martyniuk, Ph.D., Associate Professor

The purpose of the educational program: Training of specialists capable of solving specialized problems and applied problems related to the use of agricultural machinery and mechanized production technologies, primary processing, storage and transportation of agricultural products, maintenance and troubleshooting, management of mechanized technological processes, production units that carry out technical support of agro-industrial production to provide for the application of knowledge and skills of agro-engineering and is characterized by complexity and uncertainty of conditions.

The main focus of the educational program and specialization: Special education and training in the field of agricultural engineering. Emphasis on the ability to solve complex engineering problems related to the functioning of agricultural machinery and technological processes of production, storage, processing and transportation of agricultural products, which involves the use of certain knowledge and skills, technological methods and techniques and is characterized by complexity and uncertainty .

Features of the program: The uniqueness of the educational and professional program corresponds to the development of the university, promotes the formation of higher education competencies and professional approach to solving problems in the field of agricultural engineering by acquiring skills of modern computer-aided design technologies and precision farming systems.

Year of entry into force: 2019

Name of educational program: 208 Agroengineering

Guarantor of the educational program В.П Олександренко, д.т.н., професор

The purpose of the educational program: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та прикладні проблеми, пов’язані зі застосуванням сільськогосподарської техніки і механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управлінням механізованими технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва, що передбачає застосування знань та вмінь агроінженерії і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі агроінженерії. Акцент на здатності розв’язувати складні інженерно-технічні задачі, пов’язані з функціонуванням сільськогосподарської техніки та технологічними процесами виробництва, зберігання, обробки та транспортування сільськогосподарської продукції, що передбачає застосування певних знань та вмінь, технологічних методів та прийомів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Features of the program: Інтегрована підготовка фахівців до самостійного використання прогресивних технологій відновлення працездатності елементів і деталей тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських машин та обладнання на підставі аналізу закономірностей зношування з метою продовження їх ресурсу роботи