172 - Telecommunications and radio engineering. Doctor of Philosophy.

2021, 2017

Year of entry into force: 2021

Specialty: 172 Telecommunications and radio engineering

Year of entry into force: 2021

Name of educational program:  Educational and scientific program "Telecommunications and Radio Engineering"

The purpose of the educational program:  Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у світовий науковоосвітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі електроніки і телекомунікацій за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», формування загальнокультурної та професійної компетентностей фахівця, здатного критично аналізувати, оцінювати та синтезувати нові складні ідеї в сфері телекомунікацій та радіотехніки, інформаційно-комунікаційних систем, розробляти і реалізовувати проекти, здійснювати власні дослідження, які передбачають глибоке переосмислення наявних та можливість створення нових цілісних знань та/або технологій.

The main focus of the educational program and specialization:  Освітня програма націлена на формування здатності ініціювати та автономно здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність у галузі телекомунікаційних та інфокомунікаційних технологій на основі використання новітніх моделей, методів, інформаційних технологій, процесів та способів передавання, приймання, обробки реєстрації, представлення, аналізу та зберігання даних в сучасних та перспективних радіоелектронних, телекомунікаційних та інфокомунікаційних
системах.

Features of the program:  Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальнонаукової, дослідницької, іншомовної та педагогічної підготовки в сфері телекомунікацій та радіотехніки

Year of entry into force: 2017

Specialty: 172 Telecommunications and radio engineering

Year of entry into force: 2017

Name of educational program:  Educational and scientific program "Telecommunications and Radio Engineering"

The purpose of the educational program: Formation of professional competence of a specialist capable of critically analyzing, evaluating and synthesizing new complex ideas in the field of telecommunications and radio engineering, information and communication systems, developing and implementing projects, conducting their own research to create new holistic knowledge and / or technology

The main focus of the educational program and specialization: The educational program is aimed at developing the ability to initiate and autonomously carry out research and innovation activities in the field of telecommunications and infocommunication technologies based on the use of modern models, methods, information technology, processes and methods of registration and presentation, transmission, reception and processing, analysis and storage in telecommunication, radio engineering and infocommunication systems.

Features of the program: Intehratsiya fakhovoyi, zahalʹnonaukovoyi (filosofsʹkoyi), movnoyi ta pedahohichnoyi pidhotovky dlya zdiysnennya innovatsiynoyi, doslidnytsʹkoyi ta vykladatsʹkoyi diyalʹnosti. Integration of professional, general scientific (philosophical), language and pedagogical training for innovative, research and teaching activities.