132 - Restoration and technical service of cars

2024, 2021

Year of entry into force: 2024

Specialty: 132 Матерiалознавство

Name of educational program: Restoration and technical service of cars

Guarantor of the educational program Ілона ДРАЧ, д.т.н., доц.

The purpose of the educational program: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні інноваційні та дослідницькі задачі в галузі матеріалознавства, пов’язані з розробкою, дослідженням, застосуванням, виробництвом, обробкою та випробуванням сучасних матеріалів та виробів на їх основі.

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі механічної інженерії за спеціальністю матеріалознавство. Основний фокус освітньої програми спрямовано на формування фахових компетентностей фахівця з матеріалознавства в галузях розробки нових та удосконалення наявних матеріалів, раціонального вибору матеріалів та сучасних технологій їх обробки з метою підвищення надійності та експлуатаційного ресурсу деталей та вузлів автомобільного транспорту.

Features of the program: Орієнтація на підготовку фахівців зі створення та застосування новітніх матеріалів та сучасних технологічних процесів для відновлення та підвищення зносостійкості деталей і вузлів автомобільних транспортних засобів у процесі виконання їх технічного сервісу та ремонту.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 132 Матерiалознавство

Name of educational program: Educational and professional program Restoration and technical service of cars

Guarantor of the educational program S.F. Posovsky, Ph.D., Associate Professor

The purpose of the educational program: Training of specialists capable of effectively performing professional activities, which involves solving complex problems and issues related to the development, research, application, production, processing and testing of modern materials and products based on them

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of mechanical engineering, specialty materials science

Features of the program: The program focuses on training specialists in the creation and application of advanced materials and technological processes to restore and improve the durability of car parts in the process of technical service and maintenance