123 - Computer Engineering and Programming

2021, 2020

Year of entry into force: 2021

Specialty: 123 Computer Engineering

Name of educational program: Computer engineering and programming

Guarantor of the educational program О.Ц.Савенко. Ph.D., Professor

Purpose of the program: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, у процесі їх інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя. Формування загальнокультурної та професійної компетентностей майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, здатних: виконувати професійні обов’язки в рамках об’єктів професійної діяльності у складі колективу з врахуванням особливостей майбутньої професії і можливих первинних посад магістра з комп’ютерної інженерії; розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі комп’ютерної інженерії та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Focus of the program, specialization Розроблення методів, способів, засобів забезпечення якості, надійності та безпеки програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем виявлення вторгнень у комп’ютерні та кіберфізичні системи і комп’ютерні мережі та програмно-технічних засобів розподілених, інтелектуальних, розумних, телекомунікаційних систем і технологій.

Features of the program: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальної та науково-дослідної підготовки.

Year of entry into force: 2020

Specialty: 123 Computer Engineering

Name of educational program: Computer engineering and programming

Guarantor of the educational program О.Ц.Савенко. Ph.D., Professor

Purpose of the program: Formation of general cultural and professional competencies of future competitive computer engineers in Ukraine and abroad, able to: perform professional duties within the objects of professional activity in the team, taking into account the peculiarities of the future profession and possible primary master's positions in computer engineering; solve complex problems and problems in the field of computer engineering and / or in the learning process, which involves research and / or innovation and is characterized by uncertainty of conditions and requirements.

Focus of the program, specialization Special education in the field of information technology in the specialty "Computer Engineering". Emphasis on the ability to solve complex problems and problems in the field of computer engineering, in particular, the development of algorithmic and software, design and development of system and application software for computer systems, which involves research and / or innovation and is characterized by uncertainty conditions and requirements.

Features of the program: Innovative and research nature, integration of professional, general and research training