073 - Management. Doctor of Philosophy.

2023, 2022, 2021

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 073 “Менеджмент”

The purpose of the educational program: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти та підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, інтегрованих у вітчизняний та світовий науково-освітній простір, здатних ідентифікувати і розв’язувати складні задачі та проблеми, вміло володіти інноваційними методами і технологіями у сфері менеджменту, проводити та успішно завершити наукове дослідження, здійснювати науково-педагогічну діяльність в закладах вищої освіти.

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Features of the program: Акцент на інтеграції освітньої та наукової складових підготовки доктора філософії з менеджменту з урахуванням особливостей розвитку актуальних досліджень у межах наявних наукових шкіл кафедр.

Рік введення в дію: 2022

Specialty: 073 MANAGEMENT

The purpose of the educational program: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти і підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, інтегрованих у світовий науковоосвітній простір, здатних ідентифікувати і розв’язувати складні задачі та проблеми, володіти інноваційними методами і технологіями у сфері менеджменту, проводити та успішно представляти результати науково-філософського дослідження, здійснювати науковопедагогічну діяльність в закладах вищої освіти.

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Features of the program: Акцент на інтеграції освітньої та наукової складових підготовки доктора філософії з менеджменту з урахуванням особливостей розвитку актуальних досліджень у межах наявних наукових шкіл кафедр.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 073 MANAGEMENT

Name of educational program: Educational and professional program "Management"

The purpose of the educational program: Development of intellectual potential of higher education students and training of highly qualified and competitive specialists integrated into the European and world scientific and educational space, able to identify and solve complex problems and problems, skillfully master innovative methods and technologies in management, conduct and successfully complete philosophical research, to carry out scientific and pedagogical activities in higher education institutions.

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of management and administration in the specialty 073 "Management". Key words: management, strategies, development, innovations, competitiveness, project management, business modeling, business safety.

Features of the program: Emphasis on the integration of educational and scientific components of the training of Doctor of Philosophy in Management, taking into account the peculiarities of the development of current research within the existing scientific schools of departments

Year of entry into force:2019