035 - Philology. Ukrainian language and literature

2022, 2021

Year of entry into force: 2022

Specialty: 035 Philology

Year of entry into force: 2022

Name of educational program: Philology. Ukrainian language and literature

Guarantor of the educational program М. Торчинський, д.філол.н., проф

The purpose of the educational program: Підготовка фіхівців, здатних розв’язувати складні завданняі проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням і оціннюванням писмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською мовою.

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук “Філологія”

Features of the program: Інноваційний та дослідницький характер профільноїгуманітраної підготовки за спеціальністю “Філологія” на основі інтеграції філологічної та педагогічної освіти.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 035 Philology

Year of entry into force: 2021

Name of educational program: Philology. Ukrainian language and literature

Guarantor of the educational program М. Торчинський, д.філол.н., проф

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю “Філологія”

Features of the program: Інноваційний та дослідницький характер профільної гуманітарної підготовки за спеціальністю “Філологія” на основі інтеграції філологічної та педагогічної освіти.