242 – Туризм

2019, 2016

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 242 ТУРИЗМ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Туризм»

Мета освітньої програми: Формування загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації та туризму. Адаптація та впровадження у професійну діяльність набутих знань, навичок інтегративного вирішення організаційних завдань при управлінні туристичною діяльністю

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у сфери обслуговування спеціальності туризм

Особливості програми: Інтеграція систематизованих знань, умінь та навичок для вирішення на практиці складних спеціалізованих завдань щодо організації видів та форм туризму, враховуючи можливості використання туристичних та рекреаційних ресурсів

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 242 ТУРИЗМ

Назва освітньої програми: Бакалавр туризму

Мета освітньої програми: формування особистості фахівця здатного розв’язувати складні типові задачі та практичні проблеми у сфері туристичного обслуговування.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Акцент на здатності планування, організації та супроводі туристичної діяльності з урахуванням країнознавчої специфіки.

Особливості програми: Країнознавча та історико-культурна спрямованість туристичної діяльності.