172 – Телекомунікації та радіотехніка. Доктор філософії.

2021, 2017

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Рік введення в дію: 2021

Назва освітньої програми:  Освітньо-наукова програма «Телекомунікації та радіотехніка»

Мета освітньої програми:  Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у світовий науковоосвітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі електроніки і телекомунікацій за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», формування загальнокультурної та професійної компетентностей фахівця, здатного критично аналізувати, оцінювати та синтезувати нові складні ідеї в сфері телекомунікацій та радіотехніки, інформаційно-комунікаційних систем, розробляти і реалізовувати проекти, здійснювати власні дослідження, які передбачають глибоке переосмислення наявних та можливість створення нових цілісних знань та/або технологій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:  Освітня програма націлена на формування здатності ініціювати та автономно здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність у галузі телекомунікаційних та інфокомунікаційних технологій на основі використання новітніх моделей, методів, інформаційних технологій, процесів та способів передавання, приймання, обробки реєстрації, представлення, аналізу та зберігання даних в сучасних та перспективних радіоелектронних, телекомунікаційних та інфокомунікаційних
системах.

Особливості програми:  Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальнонаукової, дослідницької, іншомовної та педагогічної підготовки в сфері телекомунікацій та радіотехніки

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Рік введення в дію: 2017

Назва освітньої програми:  Освітньо-наукова програма «Телекомунікації та радіотехніка»

Мета освітньої програми: Формування професійної компетентності фахівця, здатного критично аналізувати, оцінювати та синтезувати нові складні ідеї в галузі телекомунікацій та радіотехніки, інформаційно-комунікаційних систем, розробляти і реалізовувати проекти, здійснювати власні дослідження, що дають можливість створювати нове цілісне знання та/або технологію

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Освітня програма націлена на формування здатності ініціювати та автономно здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність галузі телекомунікаційних та інфокомунікаційних технологій на основі використання на основі сучасних моделей, методів, інформаційних технологій, процесів та способів реєстрації та представлення, передачі, прийому та обробки сигналів, аналізу та зберігання даних в телекомунікаційних, радіотехнічних та інфокомунікаційних системах.

Особливості програми: Інтеграція фахової, загальнонаукової (філософської), мовної та педагогічної підготовки для здійснення інноваційної, дослідницької та викладацької діяльності.