123 – Комп’ютерна інженерія та програмування

2021, 2019

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Назва освітньої програми: Комп’ютерна інженерія та програмування

Орієнтація освітньої програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, у процесі їх інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя.

Фокус програми, спеціалізації: Основний фокус освітньої програми полягає в проєктуванні та організації функціонування комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення, кіберфізичних систем, розподілених систем, Інтернету речей, а також в розробці відповідних програмних засобів.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової та загальної підготовки.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 123 Комп`ютерна інженерія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія та програмування»

Мета освітньої програми: Формування загальнокультурної та професійної компетентностей майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, здатних: самостійно використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерної інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». Акцент на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерної інженерії, зокрема, щодо розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення, проектування та розроблення системного і прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем, що передбачає застосування певних теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців до самостійного використання і впровадження технологій комп’ютерної інженерії. Для організації зв’язку з реальним виробництвом надається можливість СASE-навчання – вивчення декількох навчальних дисциплін за програмами ІТ-фірм м. Хмельницького, під час якого студенти розв’язуватимуть реальні задачі (кейси).