101 – Екологія

2019

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 101 Екологiя

Назва освітньої програми: Екологiя

Гарант освітньої програми: А.О.Дячук, канд. пед. наук, доц.

Мета освітньої програми: Формування загальних і фахових компетентностей, необхідних для вирішення типових завдань в галузі екології та природоохоронної діяльності

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі управління природоохоронною діяльністю, екології садово-паркового господарства та екологічного контролю на митниці

Особливості програми: Забезпечення компетентностей з управління природоохоронною діяльністю, екології садово-паркового господарства та екологічного контролю на митниці

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.