075 – Маркетинг

2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 075 Маркетинг

Назва освітньої програми: Освiтньо-професійна програма «Маркетинг»

Гарант освітньої програми: Ірина ЗАКРИЖЕВСЬКА, к.е.н., доц.

Мета програми: Формування особистості фахівця, який володіє системними
знаннями, фаховими компетентностями, інноваційним, креативним мисленням та
здатен розв’язувати складні нестандартні задачі і проблеми в сфері маркетингу у
процесі навчання та/або в професійній діяльності, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та
адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг», що передбачає формування
фахових компетентностей та враховує специфіку роботи підприємств в сучасних
умовах господарювання.

Особливості програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні
успішно конкурувати у галузі маркетингу підприємств різних сфер діяльності та форм
власності на основі принципів інноваційного розвитку та сучасних інформаційних
технологій, а також інтеграції навчального та виробничого

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 075 – Маркетинг

Гарант освітньої програми: С.В.Ковальчук, д.е.н., проф.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 075 – Маркетинг

Гарант освітньої програми: С.В.Ковальчук, д.е.н., проф.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 075 – Маркетинг

Гарант освітньої програми: С.В.Ковальчук, д.е.н., проф.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 075 – Маркетинг

Гарант освітньої програми: С.В.Ковальчук, д.е.н., проф.