072 – Фінанси, банківська справа та страхування

2020

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування

Мета освітньої програми: Підготовка інтелектуальної еліти нації, високопрофесійних, духовно багатих, патріотичних громадян і фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, які здатні приймати управлінські рішення у професійній діяльності або у процесі навчання, що забезпечує оволодіння системними знаннями, передовими компетентностями та набуття програмних результатів, які розвивають потенціал їх конкурентоздатності на вітчизняному та міжнародному ринках праці, що характеризується невизначеністю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Основні предмети – обов’язкові дисципліни загальної та професійної підготовки (73,3%). Дисципліни вільного вибору студента, які доповнюють загальні та спеціальні (фахові) компетентності, складають 26,7%. Застосування методів, методик та технологій фінансової науки, що реалізуються шляхом використання сучасних інформаційно-аналітичних систем та стандартних, спеціальних й галузевих програмних продуктів в поєднанні фінансової теорії та практики управління фінансово-економічними процесами на засадах міждисциплінарного підходу, оволодіння інноваційними методами професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Особливості програми: Спеціальна освіта в галузі 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з комплексним підходом підготовки професіоналів з фінансів, банківської справи та страхування, який реалізується через поглиблення дослідницьких компетентностей та знань спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, що забезпечують багатовекторність професійної діяльності