051 – Управління персоналом та економіка праці

2020

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 051 “Економіка”

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 05 Соціальні та поведінкові науки

Гарант освітньої програми: М.Д Ведерніков, д.е.н., проф.