014 – Середня освіта. Англійська мова і література

2023, 2022, 2021

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва ОП: Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Англійська мова і література»

Мета освітньої програми: Підготовка компетентного вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури, викладача закладу фахової передвищої, вищої освіти, який володіє фундаментальними теоретичними знаннями, практичними навичками з фаху, інтегрованими уміннями; здатен виконувати професійні завдання дослідницького та інноваційного характеру в галузі іншомовної педагогічної освіти; готовий до творчої самореалізації в науково-педагогічній діяльності та кроскультурному освітньому просторі, а також до неперервної самоосвіти та професійного розвитку.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова і зарубіжна література (англійська) та додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова і зарубіжна література (німецька).

Особливості програми: Зміст освітньої програми ґрунтується на засадах міждисциплінарності та професійної релевантності, що передбачає інтеграцію фахових знань з педагогіки і психології профільної та вищої школи; менеджменту в закладах освіти, методики викладання іноземної мови у профільній та вищій школі, сучасної англійської / німецької мови, зарубіжної літератури; забезпечує успішну фасилітацію іншомовної комунікативно-педагогічної діяльності у закладах освіти та проведення педагогічного дослідження. Зміст ОП спрямовано на розвиток особистості педагога, здатного успішно виконувати функції медіатора міжкультурної комунікації в умовах викликів глобалізованої й мультилінгвальної дійсності (пропозиції вибіркових дисциплін) та сучасних вимог профільної / вищої школи. ОП забезпечує розвиток іншомовної педагогічної компетентності, що інтегрує загальні та професійні (фахові) компетентності, які слугують основою для продовження навчання за ОНП підготовки доктора філософії (третій рівень вищої освіти). Програма передбачає проведення виробничої (педагогічної) практики, захист кваліфікаційної роботи магістра.

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва ОП: Середня освіта. Англійська мова і література

Мета освітньої програми: Підготовка компетентного вчителя іноземної мови (англійської, німецької) та літератури, який володіє фундаментальними теоретичними знаннями, практичними навичками з фаху, інтегрованими уміннями; здатен виконувати професійні завдання дослідницького та інноваційного характеру в галузі іншомовної педагогічної освіти; готовий до творчої самореалізації в науково-педагогічній діяльності та кроскультурному освітньому просторі, а також до неперервної самоосвіти та професійного розвитку.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська) та додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька). Програма спрямована на поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької), оволодіння сучасними методиками викладання іноземної мови (профільна, вища школа), педагогічними технологіями організації та менеджменту освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО), високим рівнем дослідницької культури на засадах академічної доброчесності.

Особливості програми: Зміст освітньої програми ґрунтується на засадах міждисциплінарності та професійної релевантності, що передбачає інтеграцію фахових знань з педагогіки і психології профільної та вищої школи; менеджменту в закладах освіти, методики викладання іноземної мови у профільній та вищій школі, сучасної англійської / німецької мови, зарубіжної літератури; забезпечує успішну фасилітацію іншомовної комунікативно-педагогічної діяльності у ЗЗСО та проведення педагогічного дослідження. Зміст ОП спрямовано на розвиток особистості педагога, здатного успішно виконувати функції медіатора міжкультурної комунікації в умовах викликів глобалізованої й мультилінгвальної дійсності та сучасних вимог профільної / вищої школи.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва ОП: Середня освіта. Англійська мова і література

Мета освітньої програми: Підготовка компетентного викладача / вчителя іноземної мови (англійської, німецької) та літератури, який володіє фундаментальними теоретичними знаннями та практичними навичками з фаху; здатен виконувати професійні завдання та обов’язки науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі англійської / німецької філології, педагогіки та методики середньої і вищої освіти; готовий до творчої самореалізації в галузі іншомовної педагогічної освіти, науково-педагогічній діяльності в кроскультурному освітньому просторі, неперервної самоосвіти та професійного розвитку.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська) та додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька). Програма спрямована на поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької), оволодіння сучасними методиками викладання іноземних мов (профільна і вища школа), педагогічними технологіями організації та менеджменту освітнього процесу у закладах різних освітніх рівнів, високим рівнем науково-дослідницької культури на засадах академічної доброчесності.

Особливості програми: Зміст освітньої програми ґрунтований на засадах міждисциплінарності та професійної релевантності, що передбачає інтеграцію фахових знань з педагогіки і психології вищої школи, освітнього менеджменту, методики викладання іноземних мов, філології (сучасна англійська / німецька мова, література); забезпечує успішну фасилітацію іншомовної комунікативно-педагогічної діяльності у закладах різних освітніх рівнів та проведення наукового дослідження.