Лук`янова Валентина Вячеславівна

д. е. н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва

Народилася 8 червня 1968 року у с. Немиринці Городоцького району Хмельницької області. У1985 році закінчила середню школу № 21 м. Хмельницького.

   У 1985 році вступила до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, який закінчила у 1990 році (на той час Хмельницький технологічний Інститут) за спеціальністю «Економіка та організація побутового обслуговування», отримала диплом з відзнакою. Міністерством побутового обслуговування України була направлена на роботу до науково-дослідного сектору Хмельницького технологічного інституту. В період з 1.08.1990 р. до 31.08.1991 р. працювала на посаді економіста НДСХТІ. З 1.09.1991 року переведена на посаду асистента кафедри економіки І організації виробництва.

   Протягом 1991-1995 рр. заочно навчалася в аспірантурі Інституту економіки НАН України. У1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування та державне регулювання економіки з теми «Формування витрат виробництва на підприємствах побутового обслуговування населення». У 1998 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та менеджменту.

   У 2009 р. в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами з теми «Механізм діагностики діяльності підприємств з урахуванням ризику». У 2011 р. їй присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства і підприємництва, а у 2012 р. – звання академіка Академії економічних наук України.

   З 1991 р. і донині працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора та завідувача кафедри економіки підприємства і підприємництва. Є автором більше ніж 140 наукових і навчально-методичних праць, зокрема: 4 навчальних посібників з грифом МОН України, 6 монографій, понад 100 наукових статей.

   Результатом її плідного наукового керівництва з 2009 до 2015 рр. є 8 захищених аспірантами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

   Сфера наукових зацікавлень:
– діагностика діяльності економічних систем (за умов ризику і невизначеності стабільного розвитку;
– діагностика економічної безпеки економічних систем;
– управління витратами, прибутком та результативністю діяльності підприємства;
– інформаційні технології в управлінні підприємством.