Говорущенко Тетяна Олександрівна

д.т.н., проф., завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем

Народилася 1 березня 1980 р. у м. Хмельницькому. В 1997 р. закінчила Хмельницьку ЗОШ №22 і вступила до Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) на факультет радіоелектроніки. У 2002 р. з відзнакою закінчила університет, здобувши фах магістра комп’ютерної інженерії. Свою науково-педагогічну діяльність розпочала у 2002 році в Технологічному університеті Поділля (наразі – Хмельницький національний університет) на посаді асистента кафедри комп’ютерних систем і мереж (2002-2004 рр.). У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а в 2018 р. – доктора технічних наук. У 2010 році здобула вчене звання старшого наукового співробітника, у 2011 році – доцента, а у 2019 році – професора кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування. У 2017 році очолила кафедру комп’ютерної інженерії та інформаційних систем, яка є випусковою для спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та «Інформаційні системи та технології» на факультеті інформаційних технологій.

Говорущенко Т.О. є визнаним науковцем в галузі інформаційних технологій, займається інтелектуальними інформаційно-аналітичними технологіями для підвищення якості програмного забезпечення. Результати її напрацювань широко представлені на багатьох міжнародних конференціях США та країн Європейського союзу. У наукометричній базі SCOPUS Говорущенко Т.О. має 48 публікацій, 170 цитувань, індекс Хірша – 10. Говорущенко Т.О. брала участь як відповідальний виконавець у 5 Міжнародних проектах TEMPUS. Була ініціатором та керівником Міжнародного проекту ERASMUS+ HRLAW.

Наукова діяльність Говорущенко Т.О. є плідною та багатогранною: керівник дисертаційних досліджень; опонент на захистах кандидатських і докторських дисертацій; член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій; головний редактор фахового наукового журналу «Комп’ютерні системи та інформаційні технології»; член редакційних колегій українських та зарубіжних наукових видань «Вісник ХНУ (серія «Технічні науки»)», «Поліграфія і видавнича справа», «Journal of Intelligent & Fuzzy Systems», «International Journal of Computing»; керівник та відповідальний виконавець держбюджетних і госпдоговірних тем. Її науковий доробок становить більше 250 праць українською та англійською мовами, в тому числі 3 монографії (1 англомовна монографія у закордонному видавництві), 3 навчальних посібники, 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Є засновником та організатором International Workshop on Intelligent Information Technologies and Systems of Information Security, матеріали якого індексуються в наукометричних базах SCOPUS, WEB OF SCIENCE. Говорущенко Т.О. є лауреатом Премії ВРУ для молодих учених за 2019 рік.