Альманах “ПОЛОНІСТИКА НА ПОДІЛЛІ”. Запрошуємо до участі!

Хмельницький національний університет

Кафедра слов’янської філології

До 60-річчя Хмельницького національного університету

До 10-річчя утворення кафедри слов’янської філології

До 30-річчя відродження польської мови і культури на Поділлі

ПЛАНУЄ ПРОВЕСТИ

4–7 жовтня 2022 року Всеукраїнський науково-методичний семінар із міжнародною участю «Полоністика на Поділлі»

Пропонована тематика:

1. Польська культура на Поділлі.
2. Розвиток польської філології на Поділлі.
3. Полонізми у структурі подільських говірок.
4. Вплив польської мови на формування місцевого топонімікону.
5. Особливості навчання польської мови у закладах загальної середньої освіти.
6. Викладання полоністики у закладах вищої освіти.
7. Діяльність товариств польської мови, культури, Спілки поляків, вчителів польської мови тощо.
8. Життя і діяльність видатних поляків на Поділлі.
9. Життя і діяльність моїх родичів-поляків (спогади, свідчення, історії).
10. Історичні взаємозв’язки польського та українського народів.
11. Ваш варіант, дотичний до теми, який не ввійшов до попередніх 10 пунктів.

 

До початку роботи семінару плануємо видати альманах «Полоністика на Поділлі», куди приймаємо статті, у яких відображені ваші дослідження відповідно до запропонованої вище тематики.

 

Технічні вимоги:
Матеріали подавати в електронному вигляді в редакторі Word 97–2003, збереженому у форматі *. doc. та rtf
Назва файлу повинна містити прізвище із конкретною назвою: Іщук_Стаття
Формат аркуша А4. Відступи: ліворуч, праворуч, угорі, знизу – 1,5 см.
Текст: шрифт – , розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1 см. Обсяг від 3 сторінок.
Список використаної літератури подається через один міжрядковий інтервал після основного тексту статті (жирним курсивом із зазначенням Список використаної літератури), нумерація джерел – в алфавітному порядку, оформлення згідно з державним стандартом. Покликання на літературу в тексті подавати за зразком: на одне джерело – [2, с. 17], на кілька джерел – [3, с. 58–59; 8, т. 1, с. 17] (зверніть увагу: крапка ставиться після квадратних дужок).
Після статті подати анотацію залежно від мови статті (польською мовою для українськомовної статті; українською для польськомовної статті; 5–8 рядків тексту і 5 ключових слів, розмір шрифту – 12);
Інформаціяпро автора статті: ПІБ, місце роботи, навчання.
Текст публікації повинен бути відредагований автором.

 

Увага! Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.
За зміст, точність і достовірність викладених фактів, цитат і покликань відповідають автори або наукові керівники.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
Список використаної літератури
1. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови : навч. посібник. Київ : Вища школа, 1991. 231 с.
2. Колодіна Л. С. Семантичний аспект кольору в українських та польських фразеологізмах. Мовознавство. 2018. 3 (21). Vol. 4. URL : https://ws-conference.com/webofscholar (дата звернення: 21.12.2020).
3. Bartmiński J. O derywacji stylistycznej (na przykładzie poetyckiego interdialektu folkloru i «gwary» w literaturze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze. 1978. Z. 54. S. 87–111.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕБЕ
Ковальчук Ольга Василівна, вчитель польської мови СЗОШ №5, м. Хмельницький; магістрантка 1 курсу ОП «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», Хмельницький національний університет.
Мельник Наталія Миколаївна, студентка ОП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)», Хмельницький національний університет.
Франчук Вікторія Володимирівна, учениця 11 класу, Хмельницький обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки.

 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА СТАТТІ ПРО ВІДОМУ ПОСТАТЬ:
– фото діяча (можна кілька);
– біографічні дані;
– опис його діяльності, пов’язаної з Поділлям (Хмельниччиною);
– список літератури;
– анотація;
– інформація про автора статті: ПІБ, місце роботи, навчання.
Стаття може бути написана науковим або публіцистичним стилем, але з обов’язковими покликаннями на джерела інформації.

 

Телефони для довідок:
067-906-15-28 – Подлевська Неля Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології, голова редколегії);
097-766-05-43 – Торчинська Наталія Миколаївна (кандидат філологічних наук, доцент, відповідальна за випуск, редактор збірника).
Усі матеріали надсилати на електронну адресуtorchynskan@khmnu.edu.ua
Публікація безкоштовна, збірник в електронному форматі!
Матеріали досліджень до альманаху приймаємо до 10.09.2022 року!

 

Водночас запрошуємо всіх охочих опублікувати статтю в черговому ХІІ випуску збірника наукових праць «СЛАВІСТИЧНІ СТУДІЇ: ЛІНГВІСТИКА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, ДИДАКТИКА», який буде сформовано у кінці листопада 2022 року (вимоги до статті на сайті кафедри слов’янської філології <a href=”https://ksf.khnu.km.ua/page2.aspx?r=2

 • 00

  дні

 • 00

  годин

 • 00

  хвилин

 • 00

  секудн