133 - Machines and apparatus of light industry

2021

Year of entry into force: 2021

Specialty: 133 Industrial Engineering

Name of educational program: Machines and apparatus of light industry

Guarantor of the educational program Г.М.Драпак, к.т.н., професор

The purpose of the educational program: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційно-го, винахідницького характеру в сфері галузевого машинобудування, що передбачають збирання таінтерпретацію інформації, вибір методів та інструментальних засобів і застосування інноваційнихпідходів при проєктуванні, удосконаленні та експлуатації (сервісі) технологічного обладнання, зо-крема машин та апаратів легкої промисловості

Основний фокус Фахова освіта в галузі механічної інженерії за спеціальністю галузеве машинобудування. Здатність здійснювати конструкторські, технологічні, проєктні та дослідні роботи інноваційного характеру при розробці машин та апаратів легкої промисловості та забезпечувати виробничо- технологічну, організаційно-управлінську діяльність на підприємствах легкої промисловості Ключові слова: легка промисловість, машини та апарати, обладнання та устаткування

Features of the program: Інтеграція фахової підготовки в галузі проєктування, дослідження, виготовлення і експлуатації машин та апаратів легкої промисловості