Dr inż. Adam Tabor

Dr inż. Adam Tabor urodził się 01.12.1941 r. w Nawsiu Kołaczyckim k. Krosna. W 1959 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, a w 1966 r. studia na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Pracował przez 10 lat w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, 2 lata w HIL (obecnie HTS), a od 01.10.1977 r. pracuje w Instytucie Materiałoznawstwa i Technologii Metali (obecnie Instytut Inżynierii Materiałowej) Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Jest specjalistą w zakresie metalurgii i odlewnictwa. Opublikował w kraju i za granicą samodzielnie lub jako współautor 145 prac naukowych, uczestniczył lub kierował ponad 150 pracami naukowo-badawczymi, wdrożeniowymi i ekspertyzami dla przemysłu. W swoim dorobku posiada 7 skryptów uczelnianych i 7 podręczników akademickich ( w tym dwa 6-cio tomowe) z zakresu odlewnictwa, metalurgii, systemów jakości i zarządzania bhp. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Odlewnictwa w Instytucie Inżynierii Materiałowej oraz Dyrektorem Międzywydziałowego Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. Ponad 13 lat jest prezesem ZNP PK. Jest rzeczoznawcą STOP, SIMP, specjalistą ZUT-NOT, konsultantem Towarzystwa Konsultantów Polskich, członkiem Komitetu Technicznego PCBC S.A., wykładowcą AMOS-BAM, członkiem Komisji Odlewnictwa PAN oddział Katowice oraz członkiem Rady Programowej czasopisma „Odlewnictwo – Nauka i Praktyka”. Został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m. in. nagrodami JM Rektora PK oraz MEN. Posiada Honorową i Złotą Odznakę PK, Złotą Odznakę Federacji ZNP, Srebrny Medal Wychowanków AGH, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.