227 – Фізична терапія, ерготерапія

2022

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія»

Мета освітньої програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти в процесі їх спільної інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі охорони здоров’я за спеціальністю фізична терапія, ерготерапія.

Особливості програми: Програма передбачає: -підготовку лише за очною (денною) формою навчання; -обов’язкові клінічні практики з фізичної терапії та ерготерапії обсягом не менше 24 кр. ЄКТС у закладах охорони здоров’я, сфери соціального захисту, освіти, в реабілітаційних центрах, військовому госпіталі, геріатричному центрі, спортивних командах і клубах.
Програма враховує специфіку потенціалу Подільського регіону і потребу в кадровому забезпеченні для реалізації реабілітаційного потенціалу.