172 – Електронні інформаційно-комунікаційні системи та мережі

2023

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 172 Електронні комунікації та радіотехніка

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Електронні інформаційно- комунікаційні системи та мережі»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з електронних комунікацій та радіотехніки на основі формування конкурентоздатних на ринку праці в Україні та світі за загальних та спеціальних (фахових) компетентностей для розв’язування складних задач і проблем з проєктування, модернізації, впровадження та експлуатації сучасних інформаційно-комунікаційних, телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів, проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі електроніки, автоматизації та електронних комунікацій за спеціальністю електронні комунікації та радіотехніка. Основний акцент програми направлений на підготовку професіоналів в сфері сучасних технологій та програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем та мереж, здатних здійснювати практичну, експертну та консультативну діяльність із забезпечення заданих функціональних властивостей та експлуатаційних характеристик телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів.

Особливості програми: Освітня програма націлена на формування здатності ініціювати та автономно здійснювати професійну діяльність з системного аналізу та оптимізації інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж, інформаційної безпеки, підвищення надійності та завадозахищеності радіотехнічних засобів електронних комунікацій, проведення дослідницької роботи та управління проєктами, здійснення інноваційної діяльності.