076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Офіційна назва освітньої програми: Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Мета програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють фундаментальними фаховими знаннями, сучасним світоглядом та практичними навичками, необхідними для розв’язання наукових та прикладних завдань у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, здатних продукувати нові ідеї, проводити власні фундаментальні та/або прикладні дослідження

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Особливості програми: Формування здобувачами фахових компетентностей для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у сфері підприємництва та торгівлі, соціально відповідального бізнесу, соціально активного підприємства, проведення власних фундаментальних та прикладних досліджень, що передбачають глибинне переосмислення наявних та створення нових цілісних знань і професійних практик.