053 – Психологія

2021, 2019, 2016

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 053 Психологія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Психологія

Гарант освітньої програми: О.В. Кулешова, к.психол.н., доц.

Мета освітньої програми: Забезпечення освітньо-професійної підготовки висококваліфікованих, інтелектуально-розвинутих, конкурентоспроможних на ринку праці України та за її межами фахівців із психології, які здатні до успішної професійної самореалізації та надання психологічних послуг усфері освіти, спорту, охорони здоров’я та соціально-правової допомоги, суспільної і підприємницької діяльності.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю психологія.

Особливості програми: Програма спрямована на підготовку фахівців із психології зурахуванням галузевого та регіонального контекстів, з акцентом натаких напрямах, як збереження та самозбереження здоров’я; тренінгова діяльність та коучинг. ОП орієнтована на надання здобувачам вищої освіти можливостей набути досвід практичної роботи не лише на базах практики, а й у максимально наближених до професійної діяльності умовах на базі центрів і лабораторій, що функціонують у ХНУ при кафедрі психології та педагогіки: у Хмельницькому психологічному центрі, Навчально-науковій лабораторії медико-психологічних досліджень, Центрі інноваційної педагогіки та психології, Лабораторії інклюзивної педагогіки.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 053 Психологія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Психологія

Гарант освітньої програми: О.В. Кулешова, к.психол.н., доц.

Мета освітньої програми: Забезпечення освітньо-професійної підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку праці України та її межами фахівців із психології, які здатні генерувати нові ідеї, володіють відповідними загальнокультурними, а також професійними компетентностями, спрямованими на провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я та соціально-правової допомоги, суспільної діяльності, у сфері спорту та індивідуальних послуг. Формування фахівців здійснюється засобами удосконалення їхніх академічних та спеціальних здібностей, розкриття творчого потенціалу особистості.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю психологія.

Особливості програми: Програма спрямована на багатопрофільну підготовку фахівців із психології з урахуванням галузевого та регіонального контекстів,з акцентом на таких напрямах, як збереження та самозбереження здоров’я; тренінгова діяльність та коучинг. У кожному з напрямів передбачено інтегрування теоретико-практичних аспектів освітніх компонент.ОП орієнтована на надання студентам можливостей здобувати досвід практичної роботи не лише на базах практики, а й у максимально наближених до професійної діяльності умовах на базі центрів і лабораторій,що функціонують у ХНУ при кафедрі психології та педагогіки: у Хмельницькому психологічному центрі, Навчально-науковій лабораторії медико-психологічних досліджень Центрі інноваційної педагогіки та психології, Лабораторії інклюзивної освіти.

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 053 Психологія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Психологія

Гарант освітньої програми: О.В. Кулешова, к.психол.н., доц.

Мета програми: формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі психології

Фокус програми, спеціалізації: Акцент на ідентифікації психологічних задач/проблем та використанні психодіагностичних, психоконсультативних, корекційно-розвивальних, просвітницьких форм, методів критично

Особливості програми: Інтеграція прикладної та дослідницької складової підготовки психолога-консультанта, що дає випускнику право надавати і освітні послуги з психології, і психологічні послуги населенню в соціальній сфері