035 – Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

2019, 2018

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 035 Філологія

Назва освітньої програми: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Гарант освітньої програми: кандидат фiлологiчних наук, доцент Л.Л. Станiславова

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською та польською мовами.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія». Ключові слова: філологія, лінгвістика, літературознавство, славістика, полоністика, перекладознавство, лінгводидактика, медіакомунікації, мовні одиниці, літературні твори, тексти, типологія, аналіз, характеристика, переклад.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер профільної гуманітарної підготовки за спеціальністю «Філологія».

Рік введення в дію: 2018

Спеціальність: 035 Філологія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Бакалавр філології (переклад; спеціалізація – польська, російська мови)

Мета освітньої програми: формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі філологічної освіти

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Акцент на здатності забезпечувати переклад наукової, технічної, суспільно-політичної, економічної та іншої спеціальної літератури, різних видів документації, матеріалів листування із зарубіжними організаціями, матеріалів конференцій, нарад, семінарів і т.п.; виконувати на професійному рівні усні і письмові, синхронні і послідовні переклади; здійснювати редагування перекладів.

Особливості програми: Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з філології (переклад) з інтеграцією власне філологічної підготовки зі спеціалізацією «Слов’янські мови та літератури, перша – польська мова»